Willkommen bei technogymstore.at

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto internetové stránky zhromažďujú osobné údaje svojich používateľov.


Poskytovateľ a správca osobných údajov

the fitness company Handels GesmbH
Kornstraße 1
4060 Leonding
Rakúsko

E-mailová adresa správcu osobných údajov: info@fitnesscompany.at


Typy zhromažďovaných údajov

K osobným údajom, ktoré tieto internetové stránky spracovávajú nezávisle alebo prostredníctvom tretích strán, patria: súbory cookie, údaje o používaní, telefónne číslo, meno, priezvisko, e-mail, PSČ, adresa, fakturačná adresa, heslo, názov spoločnosti, DIČ, číslo faxu, krajina štát, mesto a dodacia adresa.

Úplné detaily o každom type spracovávaných osobných údajov budú poskytnuté v príslušných častiach týchto zásad ochrany osobných údajov alebo niekedy v bodoch pomocou vysvetľujúceho textu, ktorý bude zobrazený pred zhromažďovaním údajov.
Používateľ môže poskytnúť osobné údaje dobrovoľne alebo môžu byť tieto údaje automaticky zhromažďované počas používania týchto internetových stránok, ak ide o údaje o používaní.
Uvedenie všetkých údajov požadovaných týmito stránkami je povinné, ak nie je uvedené inak. Ak používateľ odmietne poskytnúť údaje, môže to mať za následok, že tieto internetové stránky nebudú môcť poskytnúť svoje služby používateľovi. V prípadoch, keď tieto internetové stránky výslovne označujú osobné údaje ako dobrovoľné, môžu sa používatelia rozhodnúť neposkytnúť tieto údaje bez ovplyvnenia dostupnosti alebo funkčnosti služby.
Používatelia, ktorí si nie sú istí, aké osobné údaje sú povinné, môžu kontaktovať poskytovateľa.
Akékoľvek použitie súborov cookie alebo iných sledovacích nástrojov prostredníctvom týchto internetových stránok alebo poskytovateľov iných služieb, ktoré tieto internetové stránky využívajú, slúži na poskytovanie služby požadovanej používateľom a na iné účely, ktoré sú opísané v tomto dokumente a v zásadách používania súborov cookie, ak sú k dispozícii. Používatelia sú zodpovední za všetky osobné údaje tretích strán získané, zverejnené alebo poskytnuté prostredníctvom týchto internetových stránok a potvrdzujú, že získali súhlas s poskytovaním osobných údajov tretích strán na týchto internetových stránkach.

 

Spôsob a miesto spracovania údajov

Metódy spracovania
Poskytovateľ riadnym spôsobom spracuje osobné údaje používateľov a prijme vhodné bezpečnostné opatrenia, ktoré zabránia neoprávnenému prístupu a neoprávnenému poskytovaniu, úprave alebo zničeniu údajov.
Spracovanie údajov sa vykonáva pomocou počítačov alebo systémov založených na informačných technológiách v súlade s organizačnými postupmi a metodikou, ktoré sú špecificky zamerané na uvedený účel. Okrem správcu môžu tieto internetové stránky prevádzkovať a mať možnosť prístupu k týmto údajom aj iné interné osoby (personálne oddelenie, predaj, marketing, právne oddelenie, správcovia systému) alebo externé osoby, a v tomto prípade budú podľa potreby menované správcom ako spracovatelia (napríklad poskytovatelia technických služieb, doručovacie spoločnosti, poskytovatelia hostingu, IT spoločnosti alebo komunikačné agentúry). Aktualizovaný zoznam zúčastnených strán je možné kedykoľvek vyžiadať od poskytovateľa.

Právny základ spracovania
Poskytovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje používateľov len za predpokladu, že platí niektorý z nasledujúcich bodov:

- používatelia udelili svoj súhlas na jeden alebo viac konkrétnych účelov. Upozornenie: Podľa niektorých právnych predpisov je poskytovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje, kým používateľ nepodá proti takémuto spracovaniu námietku („opt-out“), bez toho, aby sa musel spoliehať na súhlas alebo na niektorý z nasledujúcich právnych základov. To však neplatí, ak spracovanie osobných údajov podlieha európskym právnym predpisom o ochrane osobných údajov;
- zhromažďovanie údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy s používateľom a/alebo na z toho plynúce predzmluvné opatrenia;
- spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podlieha poskytovateľ;
- spracovanie súvisí s úlohou vykonanou vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá bola prenesená na poskytovateľa;
- spracovanie je nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov poskytovateľa alebo tretej strany.

V každom prípade poskytovateľ rád poskytne informácie o konkrétnom právnom základe, na ktorom je spracovanie založené, predovšetkým o tom, či poskytovanie osobných údajov predstavuje právny alebo zmluvný záväzok alebo podmienku uzavretia zmluvy.

Miesto
Údaje sú spracovávané v sídle poskytovateľa a na všetkých ostatných miestach, kde sa nachádzajú organizácie, ktoré sa zúčastnia na spracovaní údajov.

V závislosti od polohy používateľov môže prenos údajov zahŕňať prenos údajov používateľa do inej krajiny, než je jeho vlastná. Ďalšie informácie o mieste spracovania prenášaných údajov si môžu používatelia prečítať v časti s podrobnými informáciami o spracovaní osobných údajov.

Používatelia majú tiež právo získať informácie o právnom základe na poskytovanie údajov do krajiny mimo Európskej únie alebo medzinárodnej organizácii, ktorá sa riadi medzinárodným verejným právom alebo bola zriadená dvomi alebo viacerými krajinami, ako je napríklad Organizácia spojených národov, a o bezpečnostných opatreniach prijatých poskytovateľom na ochranu svojich údajov.

Ak dôjde k takému poskytnutiu, používateľ môže získať viac informácií tak, že sa oboznámi s príslušnými časťami tohto dokumentu alebo bude kontaktovať poskytovateľa na základe informácií uvedených v sekcii kontaktov.

Čas uloženia
Osobné údaje budú spracovávané a uchovávané dovtedy, kým to bude vyžadovať účel, na ktorý boli zhromaždené.

Preto platí:

- osobné údaje zhromaždené s cieľom plnenia zmluvy uzavretej medzi poskytovateľom a používateľom budú uložené až do úplného splnenia tejto zmluvy,
- osobné údaje zhromaždené s cieľom ochrany oprávnených záujmov poskytovateľa budú uchovávané dovtedy, kým to bude nevyhnutné na splnenie tohto účelu. Používatelia môžu získať podrobné informácie o oprávnených záujmoch poskytovateľa v príslušných častiach tohto dokumentu alebo kontaktovať poskytovateľa.

Ďalej je poskytovateľ oprávnený uchovávať osobné údaje dlhšie v prípade, ak používateľ súhlasil s takýmto spracovaním, ak nedôjde k odvolaniu súhlasu. Ďalej môže byť poskytovateľ povinný uchovávať osobné údaje dlhšie v prípade, ak si to vyžaduje splnenie zákonnej povinnosti alebo sa tak deje na nariadenie úradu.

Po uplynutí času uchovávania budú osobné údaje vymazané. Právo na informácie, vymazanie, opravu a na prenositeľnosť údajov nie je preto možné uplatniť po uplynutí času uchovávania údajov.

 

Účel spracovania

Osobné údaje používateľa sú zhromažďované preto, aby mohol poskytovateľ poskytovať služby. Okrem toho sú údaje zhromažďované na nasledujúce účely: analytika, kontaktovanie používateľa, zobrazenie obsahu externých platforiem, remarketing a cielenie reklamy na základe správania sa používateľov, prístup k profilom iných poskytovateľov, spracovanie platieb, prihlásenie a overenie a reklama.

Používatelia môžu v príslušných častiach tohto dokumentu nájsť ďalšie podrobnejšie informácie o týchto účeloch spracovania a osobných údajoch, ktoré sú používané na tieto účely.

 

Povolenia Facebooku vyžadované týmito internetovými stránkami

Tieto internetové stránky môžu vyžadovať určité povolenia Facebooku, aby boli facebookovým účtom používateľa uskutočnené akcie a v dôsledku toho získané informácie vrátane osobných údajov. Tieto internetové stránky sa pomocou tejto služby pripoja k profilu používateľa na sociálnej sieti Facebook, ktorú poskytuje spoločnosť Facebook Inc.

Ďalšie informácie o nasledujúcich povoleniach nájdete v dokumentácii o povoleniach Facebookzásadách používania dát spoločnosti Facebook.

Vyžadujú sa nasledujúce povolenia: všeobecné informácie a e-mail.

 

Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov

Osobné údaje sú zhromažďované na nasledujúce účely za využitia nasledujúcich služieb:

Analytika

Pomocou služieb uvedených v tejto časti môže poskytovateľ sledovať a analyzovať dátovú prevádzku a sledovať správanie sa používateľov.

Google Analytics s anonymizáciou IP (Google Inc.)
Google Analytics je internetová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. („Google“). Spoločnosť Google využíva zhromaždené údaje na sledovanie a skúmanie toho, ako sú tieto internetové stránky používané, na vytváranie správ o ich aktivitách a spoločnom využívaní s ďalšími službami spoločnosti Google. Google môže využívať zhromaždené údaje na kontextualizáciu a personalizáciu reklám svojej vlastnej reklamnej siete. Na týchto internetových stránkach je povolená anonymizácia IP, a preto bude IP adresa používateľov služby Google vopred skrátená v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných stranách Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude úplná adresa IP odoslaná na server Google v USA a tu skrátená.

Zhromažďované osobné údaje: súbory cookie a údaje o používaní.
Miesto spracovania: Spojené štáty – Zásady ochrany osobných údajov – opt-out. Účastník dohody Privacy Shield.

Google AdWords Conversion-Tracking (Google Inc.)
AdWords Conversion-Tracking je analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc., ktorá prepája údaje z reklamnej siete AdWords spoločnosti Google s činnosťami vykonávanými týmito internetovými stránkami. Zhromažďované osobné údaje: súbory cookie a údaje o používaní. Miesto spracovania: Spojené štáty – Zásady ochrany osobných údajov. Účastník dohody Privacy Shield.

Facebook Ads Conversion-Tracking (Facebook, Inc.)
Facebook Ads Conversion-Tracking je analytická služba poskytovaná spoločnosťou Facebook Inc., ktorá prepája údaje z reklamnej siete spoločnosti Facebook s činnosťami vykonávanými týmito internetovými stránkami.
Zhromažďované osobné údaje: súbory cookie a údaje o používaní.
Miesto spracovania: Spojené štáty – Zásady ochrany osobných údajov. Účastník dohody Privacy Shield.

Prihlásenie a overenie

Prihlásením alebo overením používateľa udeľujú používatelia týmto internetovým stránkam oprávnenie, aby ich identifikovali a umožnili im prístup ku konkrétnym službám. V závislosti od toho, čo je uvedené nižšie, môžu iní poskytovatelia poskytovať služby prihlásenia a overovania. V tomto prípade môžu tieto internetové stránky pristupovať k niektorým údajom uloženým u týchto iných poskytovateľov s cieľom prihlásenia a overenia.

Facebook Authentication (Facebook, Inc.)
Facebook Authentication je služba prihlásenia a overovania poskytovaná spoločnosťou Facebook, Inc., ktorá je prepojená so sociálnou sieťou Facebook.
Zhromažďované osobné údaje: rôzne typy údajov, ako je opísané v zásadách ochrany osobných údajov služby.
Miesto spracovania: Spojené štáty – Zásady ochrany osobných údajov. Účastník dohody Privacy Shield.

Priame prihlásenie (tieto internetové stránky)
Používatelia sa prihlásia vyplnením registračného formulára a poskytnutím svojich osobných údajov priamo prostredníctvom týchto internetových stránok.
Zhromažďované osobné údaje: adresa, e-mail, faxové číslo, krajina, dodacia adresa, priezvisko, názov spoločnosti, heslo, PSČ, fakturačná adresa, štát, mesto, telefónne číslo, DIČ a meno.

Zobrazenie obsahu externých platforiem

Tento typ služieb umožňuje používateľom prezerať obsah hostovaný na externých platformách priamo prostredníctvom týchto internetových stránok a komunikovať s ním. 

Ak je takáto služba nainštalovaná, môže zhromažďovať údaje z dátovej prevádzky pre stránky, na ktorých je nainštalovaná, i keď ju používatelia nepoužívajú.

Widget Mapy Google (Google Inc.)
Mapy Google sú služby na vizualizáciu mapových podkladov spoločnosti Google Inc., ktoré umožňujú týmto internetovým stránkam vložiť príslušný obsah zo stránok tejto služby.
Zhromažďované osobné údaje: súbory cookie a údaje o používaní.
Miesto spracovania: Spojené štáty – Zásady ochrany osobných údajov. Účastník dohody Privacy Shield.

MyFonts (MyFonts Inc.)
MyFonts sú služby na vizualizáciu typov písma spoločnosti MyFonts Inc., ktoré umožňujú týmto internetovým stránkam vložiť príslušný obsah zo stránok tejto služby.
Zhromažďované osobné údaje: údaje o využívaní a rôzne typy údajov, ako je opísané v zásadách ochrany osobných údajov služby.
Miesto spracovania: Spojené štáty – Zásady ochrany osobných údajov.

Kontaktovanie používateľa

Telefonický kontakt (tieto internetové stránky)
Používatelia, ktorí poskytli svoje telefónne číslo, môžu byť kontaktovaní na akýkoľvek komerčný alebo propagačný účel v súvislosti s týmito internetovými stránkami i s cieľom spracovania žiadostí o poskytnutie podpory.
Zhromažďované osobné údaje: telefónne číslo.

Kontaktný formulár (tieto internetové stránky)
Vyplnením kontaktného formulára svojimi údajmi používatelia oprávňujú tieto internetové stránky na to, aby ich údaje využívali na reakciu na žiadosti o poskytnutie informácií, ponuky a iné dopyty, ktoré sú uvedené v záhlaví formulára.
Zhromažďované osobné údaje: e-mail, priezvisko, PSČ, telefónne číslo a meno.

Mailingový zoznam alebo informačný bulletin (tieto internetové stránky)
Prihlásením sa do mailingového zoznamu alebo na odber informačného bulletinu bude e-mailová adresa používateľa zaradená do zoznamu kontaktov osôb, ktoré môžu dostať e-mailom obchodný alebo propagačný oznam týkajúci sa týchto internetových stránok. Okrem toho môže byť vaša e-mailová adresa zaradená do tohto zoznamu v prípade, keď ste sa zaregistrovali na týchto internetových stránkach alebo uskutočnili nákup.

Zhromažďované osobné údaje: e-mail.

Remarketing a cielenie reklamy na základe správania sa používateľov

Tento typ služieb umožňuje týmto internetovým stránkam a ich partnerom analyzovať to, akým spôsobom boli tieto internetové stránky používané v predchádzajúcich reláciách používateľa na cielenú propagáciu, optimalizáciu a používanie reklamy.

Táto činnosť sa vykonáva sledovaním údajov o používaní a využívaním súborov cookie – informácií, ktoré sú posielané partnerom zodpovedným za kampane remarketingu a cielenia reklamy na základe správania sa používateľov.
Okrem možnosti podania námietky (alebo možnosti opt-out), ktorá je ponúkaná nižšie uvedenými službami, môže používateľ podať námietku proti používaniu súborov cookie službami tretích strán tým spôsobom, že navštívi stránku opt-out iniciatívy Network Advertising.

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)
Facebook Custom Audience je služba remarketingu a cielenia reklamy na základe správania sa používateľov spoločnosti
Facebook, Inc., ktorá prepája aktivity na týchto internetových stránkach s reklamnou sieťou spoločnosti Facebook.
Zhromažďované osobné údaje: súbory cookie a e-mail.
Miesto spracovania: Spojené štáty – Zásady ochrany osobných údajov – Opt Out. Účastník dohody Privacy Shield.

Spracovanie platieb

Pomocou platobných služieb môžu tieto internetové stránky spracovávať platby kreditnou kartou, bankovým prevodom alebo inými metódami. Pre zaistenie vysokého stupňa zabezpečenia budú tieto internetové stránky poskytovať len informácie potrebné na uskutočnenie transakcie v súčinnosti so sprostredkovateľmi finančných služieb, ktorí transakciu spracovávajú. Niektoré z týchto služieb môžu tiež predpokladať zasielanie správ používateľovi v stanovenom čase, napríklad e-mailov s faktúrami alebo oznámenia o platbe.

SOFORT (SOFORT GmbH)
SOFORT je platobná služba spoločnosti SOFORT GmbH.
Zhromažďované osobné údaje: rôzne typy údajov, ako je opísané v zásadách ochrany osobných údajov služby.
Miesto spracovania: Nemecko – Zásady ochrany osobných údajov.

PayPal (Paypal)
PayPal je platobná služba poskytovaná spoločnosťou PayPal Inc., ktorá umožňuje uskutočňovať používateľom online platby.
Zhromažďované osobné údaje: rôzne typy údajov, ako je opísané v zásadách ochrany osobných údajov služby.
Miesto spracovania: Pozrite zásady ochrany osobných údajov spoločnosti PayPal – Zásady ochrany osobných údajov.

Wirecard (Wirecard AG)
Wirecard je platobná služba spoločnosti Wirecard AG.
Zhromažďované osobné údaje: rôzne typy údajov, ako je opísané v zásadách ochrany osobných údajov služby.
Miesto spracovania: Nemecko – Zásady ochrany osobných údajov.

Reklama

Tento typ služieb umožňuje týmto internetovým stránkam využívať údaje používateľov na zobrazovanie reklamy v podobe reklamných prúžkov a iných marketingových metód, prípadne podľa záujmu používateľa. To neznamená, že sú na tento účel využívané všetky osobné údaje. Ďalšie informácie a podmienky používania sú uvedené nižšie.

Niektoré z nižšie uvedených služieb môžu využívať súbory cookie na identifikáciu používateľov alebo takzvané opätovné cielenie reklamy na základe správania sa používateľov. Pomocou tejto metódy je možné identifikovať tiež záujmy a správanie sa používateľov s cieľom prispôsobenia reklamy pri prezeraní mimo týchto internetových stránok. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov príslušných služieb.
Okrem možnosti podania námietky (alebo možnosti opt-out), ktorá je ponúkaná nižšie uvedenými službami, môže používateľ podať námietku proti používaniu súborov cookie službami tretích strán tým spôsobom, že navštívi stránku opt-out iniciatívy Network Advertising.

DoubleClick for Publishers (Google Inc.)
DoubleClick for Publishers je reklamná služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc., ktorá umožňuje zobrazovať vlastníkovi reklamné kampane v spojení s externými reklamnými sieťami. Vlastník nemá priamy vzťah s tretími stranami, ak nie je v tomto dokumente uvedené inak.S cieľom odmietnutia sledovania rôznymi reklamnými sieťami môžu používatelia využiť Youronlinechoices. Ak sa chcete dozvedieť o využití dát spoločnosťou Google viac, otvorte si stránku Google's partner policy. Táto služba využíva súbor cookie „DoubleClick“ na sledovanie toho, ako sú tieto internetové stránky používané a ako používatelia reagujú na inzerciu, ponúkané produkty a služby. Používatelia majú možnosť zakázať všetky súbory cookie „DoubleClick“ kliknutím na nasledujúci odkaz: www.google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=de.

Zhromažďované osobné údaje: súbory cookie a údaje o používaní.

Miesto spracovania: Spojené štáty – Zásady ochrany osobných údajov.

Prístup k profilom iných poskytovateľov

Tieto internetové stránky využívajú tento typ služby na načítanie profilových informácií z vašich profilov u iných poskytovateľov a prevádzajú ich na akcie.

Tieto služby nie sú povolené automaticky, ale vyžadujú výslovný súhlas používateľa.

Prístup k profilu na Facebooku (tieto internetové stránky)
Tieto internetové stránky sa pomocou tejto služby pripoja k profilu používateľa na sociálnej sieti Facebook, ktorá je poskytovaná spoločnosťou Facebook Inc.
Požadované povolenie: e-mail.

 

Ďalšie informácie o osobných údajoch

Právny základ (všeobecné)
Na ochranu osobných údajov slúži Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov, zákon o ochrane údajov z roku 2000 a novelizovaný zákon o ochrane osobných údajov z roku 2018. Vaše údaje spracovávame výlučne na základe zákonných ustanovení (GDPR, DSG 2018, TKG 2003).

Spracovanie údajov
Spracovanie údajov prebieha na základe zákonných ustanovení § 96 ods. 3 TKG a čl. 6 ods. 1 písm. A) (súhlas) GDPR.

Údaje maloletých osôb
V zásade nespracovávame údaje maloletých osôb a nemáme na to ani oprávnenie. Odoslaním súhlasu potvrdzujete, že ste dosiahli vek 14 rokov alebo je k dispozícii súhlas vášho právneho zástupcu.

Bezpečnosť údajov
Spoločnosť fitness company Handels GmbH využíva technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu uložených osobných údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou alebo zničením a proti prístupu neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú v súlade s technickým pokrokom.

On-line predaj tovaru a služieb
Zhromaždené osobné údaje budú využívané na poskytovanie služieb alebo predaj tovaru; to zahŕňa platby a prípadné dodávky. Osobné údaje zhromažďované s cieľom uskutočnenia platby môžu obsahovať údaje o kreditnej karte, bankovom účte potrebnom na prevod alebo iných predpokladaných platobných metódach. Typ údajov, ktorý tieto internetové stránky zhromažďujú, závisí od použitého platobného systému.

 

Práva používateľov

Používatelia môžu uplatňovať určité práva týkajúce sa údajov spracovávaných poskytovateľom. Používatelia majú predovšetkým právo uskutočňovať nasledujúce:

  • Kedykoľvek odvolať súhlas. Ak používateľ predtým súhlasil so spracovaním osobných údajov, môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať.
  • Námietka proti spracovaniu svojich údajov. Používateľ má právo vzniesť námietku proti spracovaniu svojich údajov, ak je spracovanie založené na inom právnom základe než súhlas. Ďalšie informácie sú uvedené nižšie.
  • Získať informácie o svojich údajoch. Používateľ má právo dozvedieť sa, či poskytovateľ údaje spracováva, získať informácie o jednotlivých aspektoch spracovania a kópiu údajov.
  • Vykonať overenie a opravu. Používateľ má právo overiť správnosť svojich údajov a požiadať o ich aktualizáciu alebo opravu.
  • Požadovať obmedzenie spracovania svojich údajov. Používatelia majú za určitých okolností právo obmedziť spracovanie svojich údajov. V takom prípade nebude poskytovateľ spracovávať údaje s iným cieľom, než je ukladanie.
  • Požadovať zmazanie alebo iné odstránenie osobných údajov. Používatelia majú za určitých okolností právo požadovať zmazanie svojich údajov poskytovateľom.
  • Získať svoje údaje a nechať ich preniesť k inému správcovi. Používateľ má právo získať svoje údaje v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a nechať ich bez obmedzenia preniesť k inému správcovi, ak je to technicky možné. Toto ustanovenie je možné uplatniť v prípade, ak sú údaje spracovávané automaticky a spracovanie vychádza zo súhlasu používateľa, zo zmluvy, ktorej účastníkom je používateľ, alebo z predzmluvných záväzkov.
  • Podať sťažnosť. Používateľ má právo podať sťažnosť na príslušnom dozorovom úrade.

Podrobnosti o námietke týkajúcej sa spracovania

Ak sú osobné údaje spracovávané vo verejnom záujme, pri výkone verejnej moci zverenej poskytovateľovi alebo s cieľom ochrany oprávnených záujmov poskytovateľa, môže používateľ vzniesť proti tomuto spracovaniu námietku tak, že uvedie dôvod vychádzajúci z jeho konkrétnej situácie.

Používatelia sú informovaní o tom, že môžu kedykoľvek bez uvedenia dôvodov vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov s cieľom uskutočňovania priameho marketingu. Používatelia môžu v príslušných častiach tohto dokumentu zistiť, či poskytovateľ spracováva osobné údaje na účely priameho marketingu.

Akým spôsobom sú uplatňované práva

Všetky otázky týkajúce sa uplatnenia práv používateľov môžu byť adresované poskytovateľovi na základe kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente. Žiadosti je možné podať bezplatne a poskytovateľ ich vybaví čo najskôr, najneskôr do jedného mesiaca.


Smernica o súboroch cookie

Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Pre získanie viac informácií a lepšiu predstavu o súboroch cookie si môže používateľ prečítať príslušný dokument tu: Smernica o súboroch cookie.

 

Ďalšie informácie o zhromažďovaní a spracovaní údajov

Právne opatrenia
Osobné údaje používateľa môžu byť spracované poskytovateľom na účely presadzovania práva v rámci súdnych konaní alebo počas ich prípravy, ktoré budú začaté v dôsledku nesprávneho používania týchto internetových stránok alebo ich služieb.
Používateľ vyhlasuje, že si je vedomý toho, že úrady môžu požadovať od poskytovateľa vydanie osobných údajov.

Ďalšie informácie o osobných údajoch používateľa
Okrem informácií uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov môžu tieto internetové stránky poskytnúť používateľovi na vyžiadanie ďalšie kontextové informácie, ktoré sa týkajú konkrétnych služieb alebo zhromažďovania a spracovania osobných údajov.

Systémové protokoly a údržba
Tieto internetové stránky a služby iných poskytovateľov môžu na prevádzkové a servisné účely zhromažďovať súbory, ktoré zaznamenávajú interakciu prebiehajúcu prostredníctvom týchto internetových stránok (systémové protokoly), alebo používajú na tento účel iné osobné informácie (napríklad IP adresu).

Informácie neuvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov
Ďalšie informácie o zhromažďovaní alebo spracovaní osobných údajov je možné kedykoľvek vyžiadať od poskytovateľa na základe uvedených kontaktných údajov.

Ako sú spracovávané požiadavky na zákaz sledovania „Do not Track“
Tieto internetové stránky nepodporujú žiadosti internetových prehliadačov o zákaz sledovania („Do not Track“).
Informácie o tom, či integrované služby tretích strán podporujú protokol zákazu sledovania, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov príslušnej služby.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov
Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov, a to tak, že bude svojich používateľov o tejto skutočnosti príslušným spôsobom informovať na týchto internetových stránkach alebo prostredníctvom týchto internetových stránok, a/alebo, ak to bude technicky možné, zaslaním oznámenia používateľom na niektorý z kontaktných údajov, ktorý má poskytovateľ k dispozícii. Používateľom preto odporúčame, aby pravidelne navštevovali túto stránku a kontrolovali dátum poslednej zmeny na konci stránky.

Ak sa zmeny týkajú využitia údajov so súhlasom používateľa, poskytovateľ si v prípade potreby vyžiada nový súhlas.

 

Definícia pojmov a právne upozornenie

Osobné údaje (alebo dáta)
Všetky informácie, ktoré priamo alebo v spojení s inými informáciami určujú alebo môžu určiť totožnosť fyzickej osoby.

Údaje o využívaní
Informácie, ktoré táto internetová stránka (alebo služby tretích strán využívajúce túto internetovú stránku) automaticky zbiera, napríklad IP adresy alebo názvy domén počítačov používateľov, ktorí používajú túto internetovú stránku, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas požiadavky, spôsob odosielania požiadavky na server, veľkosť prijatého súboru odpovede, číselný kód označujúci stav reakcie serveru (úspešný výsledok, chyba atď.), krajina pôvodu, funkcie prehliadača a operačného systému používaného používateľom, rôzne časy každého vyvolania stránky (napríklad koľko času bolo vynaloženého na každú stránku aplikácie) a informácie o ceste sledovanej v rámci aplikácie, predovšetkým poradie navštívených stránok, ako i ďalšie informácie o operačnom systéme zariadenia a/alebo IT prostredia používateľa.

Používateľ
Osoba, ktorá túto stránku používa a ktorá je, ak nie je stanovené inak, totožná so subjektom údajov.

Subjekt údajov
Fyzická osoba, na ktorú sa osobné údaje vzťahujú.

Spracovateľ (alebo spracovateľ údajov)
Fyzická alebo právnická osoba, úrad, inštitúcia alebo iný subjekt, ktorý spracováva osobné údaje v mene správcu, ako je opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Správca osobných údajov (alebo poskytovateľ, čiastočne tiež vlastník)
Fyzická alebo právnická osoba, úrad, inštitúcia alebo iný subjekt, ktorý samostatne alebo v zhode s ostatnými rozhoduje o účele a spôsobe spracovania osobných údajov a o použitých prostriedkoch vrátane bezpečnostných opatrení týkajúcich sa prevádzky a využívania tejto internetovej stránky. Ak nie je uvedené inak, je správcom osobných údajov fyzická alebo právnická osoba, ktorá túto internetovú stánku ponúka.

Táto internetová stránka (alebo táto aplikácia)
Hardvérový alebo softvérový nástroj slúžiaci na zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov používateľa.

Služba
Služba ponúkaná prostredníctvom tejto internetovej stránky, ako je opísaná v príslušných podmienkach používania (ak existujú) a na tejto stránke/v tejto aplikácii.

Európska únia (alebo EÚ)
Ak nie je uvedené inak, všetky odkazy v tomto dokumente na Európsku úniu odkazujú na všetky súčasné členské štáty Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

Súbor cookie
Malý súbor, ktorý aplikácia ukladá do zariadenia používateľa.

Právne upozornenie
Tieto zásady ochrany osobných údajov boli spracované na základe ustanovenia rôznych právnych predpisov vrátane článku 13/14 nariadenia (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú iba týchto internetových stránok, ak nie je v tomto dokumente uvedené inak.