Všeobecné obchodné podmienky

1. Oblasť platnosti

Spoločnosť the fitness company Handels GesmbH (ďalej len predajca) uzatvára zmluvy so zákazníkmi podľa príslušných Všeobecných obchodných podmienok platných v čase objednávky.

 

2. Zúčastnené strany

Predajca uzatvára zmluvy len s právne spôsobilými osobami, ktoré dovŕšili 18. rok života a majú trvalé bydlisko v Slowakia.

 

3. Uzatvorenie zmluvy

3.1 Zmluva sa považuje za uzavretú okamihom prijatia tovaru alebo skutočnej dodávky objednaného tovaru. Predajca doručí objednaný tovar až po zaplatení objednaného tovaru a po prijatí kúpnej ceny spolu s nákladmi na dopravu na jeho účet. Ak predajca dodatočne zistí, že pri údajoch o výrobku, o cene alebo o dostupnosti sa vyskytla chyba, bezodkladne o tom bude informovať zákazníka. Zákazník môže potvrdiť objednávku so zmenenými podmienkami. V opačnom prípade je predajca oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak už bola prijatá.

3.2 Každý spotrebiteľ môže do 14 dní od prijatia tovaru odstúpiť od uzatvorenej zmluvy zaslaním písomného vyhlásenia o odstúpení od zmluvy. Na to stačí, aby vyhlásenie o odstúpení od zmluvy odoslal v rámci tejto lehoty (rozhoduje dátum na poštovej zásielke). Zákazník je povinný bezodkladne preukázateľne vrátiť tovar. Náklady na vrátenie tovaru nesie zákazník, s výnimkou, ak bol zákazníkovi doručený nesprávny alebo chybný tovar. Zákazník môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy aj tak, že tovar vráti predajcovi do 14 dní od prijatia bez udania dôvodu. Na účely zachovania lehoty postačuje v tomto prípade preukázateľne včasné odoslanie tovaru. Predpokladom pri tomto spôsobe odstúpenia od zmluvy je, že tovar nie je poškodený a použitý, je dostatočne ofrankovaný a prijatý predajcom. Pri nesprávnej alebo chybnej dodávke znáša náklady na vrátenie tovaru (poštovné) predajca. Riziko spojené s vrátením a aj jeho preukázanie je na strane zákazníka. V prípade oprávneného odstúpenia zákazníka od zmluvy vráti predajca bezodkladne prijatú kúpnu cenu, okrem nákladov na balenie a dopravu.

3.3 Dostupnosť: Ak predajca po uzatvorení zmluvy zistí, že objednaný tovar nie je dostupný, alebo ak tovar nie je možné dodať z iných právnych alebo faktických dôvodov, predajca je oprávnený ponúknuť a dodať tovar rovnakej kvality a ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Predajca bezodkladne uhradí prijaté platby po odstúpení od zmluvy (je jedno, z ktorej strany).

 

4. Dodacie podmienky

Dodacie podmienky

  • Špedičná firma robí dodávku až na okraj cesty zadanej adresy. Tovar si musí zákazník sám odniesť na dodaciu adresu.
  • Doručenie iba na Slovensko.
 
Dodávka zmontovaného tovaru
  • Vybraný tovar je možné dopredu zmontovať a odoslať v stave pripravenom na používanie.
  • Dodacia lehota, vždy podľa konkrétnej dostupnosti tovaru, je 1 - 2 týždne.
  • Platia zvyčajné dodacie podmienky (pozri hore).
 
Montáž na mieste
  • Pri montáži sa dodávka oneskorí o 5 - 6 týždňov.
  • Pozor: Pri montáži naším servisným tímom vzniknú dodatočné náklady. Náš zákaznícky servis vás v súvislosti s tým bude kontaktovať.  
  •  

4.2 Dodacie lehoty sú nezáväzné, ak neboli výslovne a písomne dohodnuté ako záväzné termíny.

4.3 Na zabezpečenie úverového rizika si spoločnosť the fitness company Handels GesmbH výslovne vyhradzuje právo dodať tovar až po uhradení. 

 

5. Cena

5.1 Ak sa u predajcu vyskytne chyba alebo neúplnosť v informáciách o výrobkoch alebo v cene, má predajca právo na korekciu. Predajca bude po zistení chyby, resp. zmeny bezodkladne informovať zákazníka o nových údajoch. Zákazník potom môže objednávku znovu potvrdiť alebo odstúpiť od zmluvy.

5.2 Všetky uvádzané ceny sú vrátane DPH.

5.3 Ceny uvedené na domovskej stránke predajcu platia len na objednávky v e-commerce.

5.4 Cena uvedená v nákupnom košíku je záväzná. Predajca má však právo na opravu, ak sa pri zobrazených cenách vyskytne chyba alebo neúplnosť.

5.5 Pri omeškaní platby musí zákazník niesť náklady na vymáhanie, predovšetkým náklady inkasného inštitútu aj možné právne vymáhanie. Okrem toho zákazník výslovne súhlasí s tým, že v prípade omeškania platby má predajca právo sprostredkovať meno (vrátane predchádzajúcich mien), pohlavie, adresu, povolanie, otvorené saldo a aj údaje o upomienke do databázy obchodných úverov (Warenkreditevidenz) a aj do inkasných spoločností poverených vymáhaním pohľadávok.

5.6 Platia úroky z omeškania 10 % p. a. od dátumu splatnosti. Manipulačný poplatok za každú upomienku zo strany predajcu je 7,50 eur.

 

6. Výhrada vlastníctva

Predajca si vyhradzuje právo na vlastníctvo všetkých výrobkov, ktoré boli vyexpedované zákazníkovi, až do definitívneho a úplného zaplatenia dodaného tovaru.

 

7. Záruka

7.1 Predajca zaručuje, že výrobky sú v čase odoslania bez chýb, ktoré by bránili ich použiteľnosti alebo znižovali ich hodnotu alebo bežnú použiteľnosť. Nepatrné zníženie hodnoty alebo užitočnosti sa nebude posudzovať. Ak predajca v rámci záruky vymení tovar, podľa dohody platí, že vymenený tovar sa stáva vlastníctvom predajcu.

7.2 Záruka predajcu sa realizuje len v rámci príslušných platných zákonných ustanovení rakúskych zákonov.

7.3 Zákazník musí bezodkladne po prijatí tovaru skontrolovať úplnosť dodávky a prípadné nedostatky a zistené nedostatky bezodkladne oznámiť predajcovi.

7.4 Pri neúplnej dodávke má predajca právo bezodkladne vykonať dodatočnú dodávku.

7.5 Keďže predajca predáva pohyblivé predmety, zákazník nemá v prípade zistenia nedostatkov právo požadovať vykonanie opravy na mieste. Zákazník je povinný vrátiť chybný predmet predajcovi na opravu na náklady predajcu. Predajca má právo na opravu chybného predmetu alebo vykonanie náhradnej dodávky v rovnakej cene. Ak sa oprava nepodarí ani opakovane alebo ak sa znovu nevykoná žiadna uspokojujúca náhradná dodávka, zákazník je oprávnený požadovať zníženie nákupnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Predajca ručí za garantované vlastnosti, pokiaľ sú výslovne označené ako garantované alebo ako záruka, ale len pri používaní veci v súlade s určením.

 

8. Ručenie

8.1 Predajca ručí v prípadoch pozitívneho porušenia povinností, zavinenia pri uzatvorení zmluvy, omeškania, nemožnosti, nedovoleného konania a aj z iných právnych dôvodov iba pri úmysle a hrubej nedbalosti, okrem zranení. To isté platí pre následné škody. Ručenie za nepriame škody (škody tretích strán) sa vo všeobecnosti vylučuje.

8.2 Rozsah ručenia predajcu podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybnými výrobkami zostáva nedotknutý.

8.3 Uvedené ustanovenia predstavujú úplný rozsah ručenia predajcu, vedenia spoločnosti a jeho zamestnancov. Ďalšie ručenia sú vylúčené.

 

9. Ochrana osobných údajov

Predajca zaručuje, že údaje o zákazníkoch potrebné na príslušné objednávky sa budú získavať, spracúvať, ukladať a používať len v súvislosti s realizáciou objednávky a aj na interný prieskum trhu a na vlastné marketingové účely. Zákazník udeľuje predajcovi právo zasielať mu informačný materiál na reklamné účely v písomnej aj v elektronickej podobe a poskytnúť uložené údaje spolupracujúcim partnerom. Ak si zákazník nepraje používanie údajov zo strany predajcu, ani zasielanie uvedených informačných materiálov, má právo kedykoľvek zrušiť súhlas s používaním týchto údajov krátkym písomným oznámením adresovaným predajcovi.

 

10. Rozhodné právo

10.1 Na právne vzťahy medzi predajcom a zákazníkom a aj na príslušné obchodné podmienky sa vzťahuje rakúska legislatíva. Aplikovanie dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z 11.04.1988 je vylúčené.

10.2 Ustanovenia bodu 11.1 ponechávajú nedotknuté nutné ustanovenia práva štátu, v ktorom sa zákazník obvykle zdržiava, ak zákazník uzatvoril kúpnu zmluvu na iné účely ako na účely podnikania alebo povolania (spotrebiteľská zmluva) a ak zákazník uskutočnil v štáte, v ktorom sa obvykle zdržiava, potrebné kroky na uzavretie zmluvy.

 

11. Rôzne

11.1 Zákazník nemá právo na započítanie ani zadržanie finančných prostriedkov, okrem prípadu, ak je požiadavka nepochybne alebo právoplatne určená súdom. Práva zákazníka podľa § 1052 Občianskeho zákonníka (ABGB) zostávajú nedotknuté.

11.2 Miesto plnenia pre platby je obchodné sídlo predajcu. Pre dodávky je miesto plnenia u predajcu alebo na mieste odoslania prvého odosielateľa, ktorý pôsobí pre predajcu.

11.3 Ak nie sú jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy úplne alebo čiastočne právne účinné alebo neskôr stratia právnu účinnosť, platnosť ostatných častí zmluvy zostane nedotknutá. Pre tento prípad sa strany zaväzujú namiesto neúčinných ustanovení dohodnúť účinné ustanovenie, ktoré, pokiaľ je to zákonne možné, sa najviac približuje hospodárskemu účelu sledovaného týmto neúčinným ustanovením pri zohľadnení záujmov zmluvných strán vyjadrených v tejto zmluve. To isté platí, ak má zmluva nepredvídané nedostatky niektorej zmluvnej strany.

11.4 Zákazník môže postúpiť svoje práva voči predajcovi len s jeho písomným súhlasom.

11.5 Výlučná právomoc súdu prináleží Okresnému súdu Traun alebo inému zákonnému súdu podľa výberu predajcu, ak je zákazník obchodníkom v zmysle obchodného zákonníka alebo verejnoprávnym subjektom.

11.6 Pokiaľ predmetný zmluvný vzťah nie je úplne naplnený obidvoma stranami, zákazník musí v každom prípade okamžite oznámiť predajcovi novú dodaciu adresu. Ak to zákazník neurobí, dokumenty sa považujú za doručené na pôvodnú adresu.

11.7 Zákazník výslovne vyhlasuje, že ak je predmetná transakcia spotrebiteľskou transakciou, ako dodacia adresa platí buď trvalé bydlisko, miesto obvyklého pobytu, alebo miesto zamestnania, a že príslušnosť súdu dodacej adresy platí ako dohodnutá.

 

12. Platobné možnosti

Visa
Mastercard
Okamžitý prevod
PayPal
Apple Pay