Dodacie podmienky

Dodávka sa uskutočňuje výlučne na slovenskú adresu k obrubníku. Ďalší presun tovaru na miesto použitia si musí zabezpečiť zákazník. Tovar sa dodáva buď po jednotlivých častiach (rozobratý), alebo zmontovaný a pripravený na prevádzku. Montáž zo strany TFC sa vykoná len vtedy, ak si ju zákazník objedná a zaplatí s tým spojené náklady.

Dodacie lehoty sa považujú za nezáväzné a začínajú plynúť najskôr po splnení všetkých technických a obchodných (zálohová platba) predpokladov zo strany zákazníka, ako aj po účinnom uzavretí zmluvy.

Dodávky pre zákazníkov – podnikateľov sa uskutočňujú zo závodu/skladu. TFC nenesie žiadnu zodpovednosť za včasné, úplné a nepoškodené doručenie tovaru zákazníkovi - podnikateľovi; nebezpečenstvo prechádza v čase odovzdania tovaru dopravcovi. TFC nie je povinná poistiť tovar ani prepravu tovaru.

Zákazník je povinný bezodkladne prevziať tovar, ktorý mu bol zaslaný alebo sprístupnený na vyzdvihnutie/odoslanie v súlade so zmluvou; ak tak zákazník neurobí, TFC mu môže účtovať skutočné náklady na skladovanie.

Dodržanie dohodnutej záväznej dodacej lehoty sa neuplatní v prípade nepredvídateľných okolností alebo okolností nezávislých od vôle zmluvných strán (napr. vyššia moc, vojna, ozbrojené konflikty, úradné zásahy/zákazy, škody pri preprave, ako aj zlyhanie alebo odmietnutie dodávky zo strany dôležitého subdodávateľa, ktorého je ťažké nahradiť, pandémie). V takýchto prípadoch sú zákazník a TFC oprávnení odstúpiť od zmluvy po stanovení primeranej dodatočnej lehoty.

Spoločnosť TFC je oprávnená nevykonať dodávky, ak existujú neuhradené faktúry z iných objednávok alebo ak sa po potvrdení objednávky zistia okolnosti týkajúce sa finančnej situácie zákazníka, v dôsledku ktorých sa platba už nezdá byť dostatočne zabezpečená. Uvedené sa neuplatní v prípade zákazníka – spotrebiteľa.

Všeobecné dodacie lehoty

  • Dodacia lehota, vždy podľa konkrétnej dostupnosti tovaru, je 1 - 2 týždne.

 Dodávka zmontovaného tovaru

  • Vybraný tovar je možné dopredu zmontovať a odoslať v stave pripravenom na používanie.

  • Dodacia lehota, vždy podľa konkrétnej dostupnosti tovaru, je 1 - 2 týždne.

  • Platia zvyčajné dodacie podmienky (pozri hore).

Montáž na mieste

  • Pri montáži sa dodávka oneskorí o 5 - 6 týždňov.

  • Pozor: Pri montáži naším servisným tímom vzniknú dodatočné náklady. Náš zákaznícky servis vás v súvislosti s tým bude kontaktovať.