Odvolanie

Bod 3 našich všeobecných obchodných podmienok:

 

Politika zrušenia ( 3 )

Každý spotrebiteľ môže odstúpiť od uzavretej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru zaslaním písomného vyhlásenia o odstúpení od zmluvy. Stačí, ak sa vyhlásenie o odstúpení od zmluvy odošle v tejto lehote (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky). Zákazník je povinný bezodkladne vrátiť tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník, pokiaľ mu nebol dodaný nesprávny alebo chybný tovar. Zákazník môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy aj preukázateľným vrátením tovaru spoločnosti Handels GesmbH do 14 dní od jeho prevzatia bez uvedenia dôvodu. V takomto prípade stačí na dodržanie lehoty včasné odoslanie tovaru. Predpokladom pre túto formu uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy jednoduchým vrátením tovaru je, že tovar je nepoškodený a rozpoznateľne nepoužitý, má dostatočné poštovné a bol prijatý spoločnosťou Handels GesmbH. V prípade nesprávnej alebo chybnej dodávky znáša náklady na spätnú dopravu (poštovné) spoločnosť Handels GesmbH. Riziko spätnej prepravy, ako aj jej preukázanie znáša zákazník. V prípade oprávneného odstúpenia od zmluvy zo strany zákazníka spoločnosť Handels GesmbH bezodkladne vráti už zaplatenú kúpnu cenu zníženú o náklady na balenie a dopravu.

 

( 3.1 ) Rezervácia dostupnosti

Ak fitness spoločnosť Handels GesmbH po uzavretí zmluvy zistí, že objednaný tovar už nie je k dispozícii alebo ho nie je možné dodať z iných právnych alebo faktických dôvodov, fitness spoločnosť Handels GesmbH je oprávnená ponúknuť a dodať tovar rovnakej kvality a ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Už prijaté platby vráti fitnes spoločnosť Handels GesmbH bezodkladne po odstúpení od zmluvy, bez ohľadu na to, na ktorej strane.

 

Vzor stornovacieho formulára

Ak si želáte zrušiť zmluvu, vyplňte tento formulár a pošlite ho na túto adresu:

the fitness company Handels GesmbH
Kornstraße 1
4060 Leonding
AUSTRIA
Fax: +43 (0)732/671000-10
E-Mail:info@fitnesscompany.at

Ja/my (*) týmto odstupujem/odstupujeme od zmluvy uzavretej medzi mnou/námi (*) na nákup nasledujúceho tovaru (*) / poskytnutie nasledujúcej služby (*)

_______________________________________________

_______________________________________________

Objednané dňa ___________________ (*)/prijaté dňa _______________________(*)

Meno spotrebiteľa(ov) ______________________________________

Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov)____________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 

Dátum a podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (len v prípade oznámenia na papieri)
(*) Nehodiace sa prečiarknite